Информация, предназначена за клиенти, използващи платформата online.viagermanika.com

Съдържание:

 

Обща информация

1. Какви лични данни събираме и обработваме за Вас, на какво основание и за какви цели?

2. „Бисквитки“

3. Как събираме личните данни, които обработваме за Вас?

4. С кого споделяме личните данни?

5 Как съхраняваме личните данни и за какви срокове?

6. Права

7. Актуализация/обновяване

 

Обща информация

Администратор на лични данни: Виа Германика ЕООД, ЕИК: 102 699 233,

Данни за контакт: адрес на управление в гр. Бургас, 8000, ул. „Македония“ № 26, електронна поща: viagermanika@viagermanika.com

Виа Германика ЕООД е търговско дружество, създател на електронната платформа Онлайн Виа Германика (с адрес: https://online.viagermanika.com/), целяща качествени образователни практики. Виа Германика ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на регистрираните клиенти на „Онлайн Виа Германика“ (наричана още „Платформата“) и ползвателите на сайта и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, които се събират и обработват при посещението и/или използването на Платформата.

Настоящото информация за поверителност се отнася до клиентите, използващи платформата „Онлайн Виа Германика“ както в тяхно лично качество, така и действайки вместо и от името на техните ненавършили пълнолетие деца. Настоящият документ цели предоставяне на информация по прозрачен начин относно Вашите лични данни, които Виа Германика ЕООД събира и обработва. При събирането и обработването на тези данни Виа Германика ЕООД  спазва и се подчинява на относимото европейско и национално законодателство, което включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016, „Регламента“), Закона за защита на личните данни, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и др.

Можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Вашите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като се свържете с нас на имейл: viagermanika@viagermanika.com.

 1. Какви лични данни събираме и обработваме за Вас, на какво основание и за какви цели?

 

В по-голямата си част личните данни, които събираме от Вас, ни позволят да Ви идентифицираме и да комуникираме с Вас. Това са:

 • име и фамилия;
 • държава и населено място;
 • имейл и телефонен номер;
 • данни във връзка с плащания, издаване на фактури и др, като: информация за начин на плащане, информация за дължими и извършени плащания; банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането (в зависимост от начина на плащане). За счетоводно отчитане на полученото плащане от физически лица се събира и ЕГН при заявяване на фактура на ФЛ.

Имайте предвид, че при заплащане с кредитна/дебитна карта, системата Ви прехвърля към външен доставчик на услуга. Този доставчик определя какви данни са му необходими, като в общия случай това са: номер на карта, имена на картодържател, срок на валидност на картата, CVC код на картата; банкова сметка и друга информация, събирана и обработвана във връзка с извършване на плащането.

Виа Германика ЕООД няма достъп до тези данни и по никакъв начин не би моглa да контролира тяхната обработка. Тези данни се обработват съгласно политиката за защита на лични данни на съответния доставчик, като молим самостоятелно да се информирате за техните практики и правила.

 • писма/имейли и друга кореспонденция с нас;
 • данни от профила Ви на Платформата, вкл. история на Вашите действия в него
 • сайтът, на който функционира нашата Платформа (https://online.viagermanika.com/) събира „бисквитки“, които Вие можете да управлявате.

Целта ни да съберем горната информация е да можем да Ви предоставим услугата, която заявявате и да можем да комуникираме с Вас.

Чисто формално събираме и обработваме Вашите лични данни на посочените в Регламента основания, а именно: легитимен интерес (за да подобрим и развием услугата, за защита на легитимни интереси), договор (за да сключим и управляваме договора, сключен с Вас), закон (за да спазим наши нормативни задължения), съгласие (за да Ви изпращаме имейл маркетинг, ако предварително сте се съгласили за това).

Вижте повече информация в следната таблица:

Какви Ваши лични данни обработваме

Основание

Защо ги обработваме

(за какви цели)?

1. данни, които Ви идентифицират (име, фамилия, държава, населено място)

Договор;

Легитимен интерес

Регистрация на профила Ви на Платформата;

Вашето идентифициране като наш потребител на нашата Платформа

2. Ваши данни за контакт (имейл, тел. номер)

Легитимен интерес;

Съгласие

Осъществяване на контакт с Вас;

Изпращане на рекламно съдържание/маркетинг информация към Вас от наша страна

Изпращане на информация, касаеща актуализацията на съдържанието в Платформата

3. данни във връзка с плащания, банкови данни

Законово задължение

Спазване на наши нормативни задължения във връзка със счетоводното отчитане;

Спазване на нормативни задължения във връзка с извършванията на плащания

4. писма/имейли и друга кореспонденция с Вас

Легитимен интерес

Защита на Ваши и наши легитимни интереси

5.  данни от профила Ви на Платформата,  вкл. история на Вашите действия в него, разменени съобщения, покани и др.

Легитимен интерес

Нормално функциониране на Платформата и възможност за ползване от Ваша страна на съответните на Вашия тип профил функционалности;

Защита на Ваши и наши легитимни интереси

6. „Бисквитки“

Съгласие;

Легитимен интерес

Нормално и правилно функциониране на Платформата

 

В случаите, в които обработваме Ваши лични данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Обработваните Ваши лични данни са в минимално количество и само такива, които са ни необходими за постигане на съответните цели на обработване, както и за да можем да изпълним мисията ни и ангажимента ни към Вас.

В Платформата е изрично посочено кои полета са задължителни за попълване - без да ни предоставите нужните данни, попълвайки тези полета при регистрация на профил, ние, от своя страна, не бихме могли да Ви предоставим достъп до нашата Платформа.

Съгласно националното ни законодателство, Вие като законни представители - родители или настойници - на лица, ненавършили пълнолетие, извършвате вместо тях и от тяхно име всякакви правни действия. Ето защо Вие сте тези, които могат да регистрират и управляват профила на Вашите ненавършили пълнолетие деца на нашата Платформа.

2. „Бисквитки“

Сайтът, на който функционира нашата Платформа (https://online.viagermanika.com/) събира „бисквитки“. „Бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните от Платформата услуги. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от „бисквитките“.

Вие можете да управлявате „бисквитките“ на нашия сайт.

3. Как събираме личните данни, които обработваме за Вас?

В общия случай събираме данните:

 • директно от Вас – чрез регистрационните полета, които Вие попълвате в нашата Платформа, чрез имейли, които ни изпращате, чрез друга комуникация с нас;
 • чрез нашия уебсайт  

4. С кого споделяме личните данни?

Достъп до Ваши лични данни имат само внимателно подбрани от нас трети лица/страни, като, например, лицата, занимаващи се с поддръжката и безпрепятственото функциониране на Платформата, лицата, чиито сървъри използваме за съхранение на данните и др., като достъпът до данните от тяхна страна се осъществява само във връзка с предоставяните от тези лица услуги на базата на договорни отношения помежду ни. Прилагаме грижа към личните данни, които обработваме, като изискваме и очакваме това и от нашите партньори, били те обработващи или отделни администратори.

Виа Германика ЕООД не извършва предаване на лични данни по смисъла на Регламента към трети държави или международни организации.

 

5. Как съхраняваме личните данни и за какви срокове?

Съхраняваме Вашите данни, прилагайки подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

Съхраняваме ги за строго ограничени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси.

В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме личните данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, съхраняваме данните за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите са съобразени с предмета на дейност и целите на Виа Германика ЕООД , като целят нормално развитие на нашите взаимоотношения.

Когато личните данни, които обработваме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 В следната таблица са посочени основните срокове:

Данни

Срокове

1. данни, които Ви идентифицират (име, фамилия, държава, населено място);

Съхраняват се в профила докато той е активен.

Данните от профила се съхраняват в базата ни данни за срок от 5 г. след последна регистрирана активност с цел защита на легитимни интереси.

2. Ваши данни за контакт (имейл, тел. номер)

5 години след последна регистрирана активност

3. данни във връзка с плащания, банкови данни

Съобразно счетоводното и данъчното законодателство

4. писма/имейли и друга кореспонденция с Вас

5 години

5.  данни от профила Ви на Платформата,  вкл. история на Вашите действия в него, разменени съобщения, покани и др.;

5 години след последна регистрирана активност

6. „Бисквитки“

В зависимост от вида на „бисквитките“. Обикновено се съхраняват за срока, в който са валидни, който в повечето случаи е не по-дълъг от 6 месеца; в някои случаи се изтриват, когато затвориш браузъра си.

Ако основанието за обработване е съгласие, при оттегляне на съгласието данните се изтриват/премахват се идентификатори, връзки и т.н.

 

6. Права

Личните си данни Вие давате лично и доброволно. От автоматичните имейли и Вашия профил Вие можете да видите данните, които сте записали на Платформата и дадените от Вас съгласия.

Имате право да знаете какви категории лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме; имате право да получите информация и за личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна.

Извън гореизброените права, имате право да поискате:

 • изтриване на данните;
 • ограничаване на обработването на данните за определен период от време;
 • да възразите срещу обработването;
 • преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме съответните лични данни. Тоест не винаги всяко право може да се упражни. Така, например, ако за целта на сключване на договора с Вас или за извършване на плащане сме събрали определени Ваши лични данни, тези данни не биха могли да бъдат изтрити (ако такова е Вашето искане). Тези данни могат да бъдат изтрити само след изтичане на 5-годишен давностен срок.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним съответните лични данни и няма да е възможно при Ваше искане да ги изтрием от нашите системи.

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

 • Право на жалба - също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че нарушаваме правата, гарантирани Ви със законодателството за защита на личните данни. Актуална информация за начина на упражняване на правото на жалба до КЗЛД можете да намерите на сайта на надзорния орган.

7. Актуализация/обновяване

Настоящото уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени или промени в относимото законодателство. Можете да следите за промени в настоящия документ тук.

 

Дата на последна актуализация на документа: 15.2.2021 г.