УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НИВО А1.1 Онлайн Курс по немски - Сега с 20% ЮБИЛЕЙНА Отстъпка!

 

Немският е лесен - Онлайн-самоучител за коректно общуване 

 

Автор Гинка Витанова

 

ОБЕМ: 6 урока, 74 раздела, 560 думи

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ученици над 14 години и възрастни

 

С информацияте за 6-месечната ни Промоционална програма по случай юбилея ни можеш да се запознаеш тук.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

УРОК 1: ПРЕДСТАВЯНЕ, ЗАПОЗНАНСТВО

 

Лексика: Запознанство, име и държава.  Немско-български речник + аудио и PDF формат

Комуникация: Представяне на немски; Даване на информация за други лица

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене

Граматика: Лично местоимение в ед.ч; Спрежение на глагола в ед.ч; Структура на въпросително и съобщително изречение; Видове въпросителни думи; Предлози in, aus

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

 

УРОК 2: ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ. ПРОФЕСИЯ

 

Лексика: Работа, професия, месторабота, дейности; Немско-български речник + аудио и PDF формат

Комуникация: Лична информация. Монологично говорене, Обръщение на ти и Вие - Неформален и формален диалог

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене

Граматика:  Лични местоимения в ед. и мн.ч.; Спрежение на 4 групи глаголи в ед и мн.ч; Учтива форма на глагола; Определителен член - der, die, das; Словообразуване: наставката -in; Въпросителни думи и изречението с тях; Предлози - bei, in, als, von

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

 

УРОК 3: ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ. ЧИСЛАТА ДО 1001

 

Лексика: Подробна лична информация, интереси; Числата до 1001; Немско-български речник + аудио и PDF формат

Комуникация: Адрес, възраст, хоби;  Попълване на формуляри; Неформално общуване. Употреба на разговорни частици - ja, ach, ach so, na

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене

Граматика: Глаголи с особености в спрежението; Сложно съществително име; Изречение - място на подлога и сказуемото; Инверсия; Безсъюзно сложно съчинително изречение; Притежателни местоимения 1л и 2 л ед.ч

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

 

УРОК 4: ПРЕДМЕТИТЕ ОКОЛО МЕН

 

Лексика: Предмети в ежедневието; Немско-български речник + аудио и PDF формат

Комуникация: Назоваване на познати и непознати предмети; Потвърждаване и отричане на информация; Описание на предмет

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене

Граматика: Род и число на съществителното име; Определителен член. Окончания за образуване на мн.ч.; Именителен падеж - der, ein, kein; Въпросително изречение без въпросителна дума; Отрицание на частите на изречението; Съгласуване на подлог и сказуемо 

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

 

УРОК 5: ДРЕХИ И АКСЕСОАРИ

 

Лексика: ТДрехи, обувки, аксесоари; Пасивна лексика; Немско-български речник + аудио и PDF формат

Комуникация: Облекло и аксесоари - описание и характеристики; Диалози в магазин за дрехи - типично изразяване в ситуации;

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене

Граматика: Винителен падеж - den, einen, keinen; Глаголи с винителен падеж; Въпрос с отрицание и отговор - doch, nein; Прилагателно име

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

 

УРОК 6: МОЕТО СЕМЕЙСТВО, МОЯТ ДОМ

 

Лексика: Роднински названия; Семейство и брак; Сватба; Семейно ежедневие; Семейно положение; Немско-български базисен речник + аудио; Немско- български пълен речник + PDF формат

Комуникация: Представяне на собственото семейство в диалогична и монологична форма; Описание на ежедневието в семейството; 

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене. Разбиране на статистика. 

Граматика: Притежателните местоимения - видове, род, число. Глаголи с делими представки - спрежение; Рамкова структура на изречението. Форма и род на съществителното име

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене. Разбиране на непознати думи в контекст