УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НИВО А1.2 Онлайн Курс по немски - Сега с 20% ЮБИЛЕЙНА Отстъпка!

 

Немският е лесен - Онлайн-самоучител за коректно общуване 


Автор Гинка Витанова

 

ОБЕМ: 6 урока, 120 раздела, 820 думи

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ученици над 14 години и възрастни

 

С информацияте за 6-месечната ни Промоционална програма по случай юбилея ни можеш да се запознаеш тук.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

УРОК 1: УЧЕНЕ НА ЕЗИЦИ

 

Лексика: Глаголи на тема учене. Учебни понятия, пособия и предмети. Разговорни изрази при описание на дейности. Немско-български базисен речник + аудио; Немско- български пълен речник + PDF формат

Комуникация: Описание на учебни дейности; Разбиране и даване на указания за работа; Разговорни частици при общуване ja, übrigens, wohl, tja, ach ja. Създаване на последователно свързан текст

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене. Разбиране на графика.

Граматика: Глаголи с промяна на коренната гласна в сег. време e-i / ie, a-ä; Заповедна форма в ед.ч, мн.ч и учтива форма; Особености при образуване на заповедната форма; Заповедно изречение - структура и особености.

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене. Разбиране на непознати думи в контекст

 

УРОК 2: МОЕТО ХОБИ

Лексика: Хоби и свободно време; Дните от седмицата; Частите на деня; Месеци; Годишни времена; Час; Немско-български базисен речник + аудио; Немско- български пълен речник + PDF формат

Комуникация: Разказване за прекарване на свободното време; Хронологично подреждане на изказването; Описание на лични занимания; Диалози; Употреба неофициален и официален час.

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене; Форум, Седмичен календар

Граматика: Темпорални предлози - am, in, im, um; Показателни местоимения за време dieser, jeder; Спрежение и употреба на модалните глаголи können und möchte. Рамкова конструкция на изречението с модален глагол; Словоред и инверсия

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене. Разбиране на непознати думи в контекст

 

УРОК 3: ХРАНА И НАПИТКИ

Лексика: Названия на основни хранителни продукти, млечни и месни продукти, напитки, плодове и зеленчуци; Опаковки и количество; В супермаркета. Немско-български базисен речник + аудио; Немско- български пълен речник + PDF формат

Комуникация: Разговор при пазаруване на касата/ на пазара - разговорни фрази; Съставяне на списък с покупки, Изразяване на предпочитание за храна и напитки;

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене

Граматика: Неброими съществителни - особености при употреба. Модалните глаголи müssen и mögen. Спрежение, употреба; Рамкова конструкция на изречението. Местоимението man. Отрицание

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 4: ЖИЛИЩЕ И МЕБЕЛИ

Лексика:  Жилище, видове стаи, етажност, части, посуда;  Мебели и тяхното разположение в помещенията. Прецизиране на цветове, Прилагателни имена; Немско-български базисен речник + аудио; Немско- български пълен речник + PDF формат

Комуникация: Описание на жилище и къща; Описание на стаи - обзавеждане, мебели в диалогична и монологична форма; Говорене за минали събития

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене. Разбиране на статистически данни. Странознание

Граматика: Съществителното име в Дателен падеж в ед.ч. и мн.ч.  Предлози за място с дателен падеж; Глаголите stehen, liegen, hängen - употреба и особености. Глаголите sein und haben im Präteritum. Модалният глагол wollen - спрежение и употреба.

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 5: РАБОТА И ПРОФЕСИЯ

Лексика: Професии, месторабота, мъжки и женски професии; Професионален свят; Етапи в живота; Езици, държави; Немско-български базисен речник + аудио; Немско- български пълен речник + PDF формат

Комуникация: Описание на професията, местоработата и дейностите на работното място; Говорене за минали събития; Писмено и устно описание на личния профил; Употреба на частици

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене. Статистика - типични изрази.

Граматика: Притежателното местоимение във винителен падеж; Род, форма, правопис и словообразуване при съществителното име за професии; Минало свършено време на 4 групи правилни глаголи с глагола haben; Рамкова конструкция на изречението; Предлози за време с дателен падеж - vor, nach, seit;

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене

 

УРОК 6: ПЪТЕШЕСТВИЯ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ

 

Лексика: Пътуване и превозни средства; Забележителности и преживявания; Регионални думи - странознание; Немско-български базисен речник + аудио; Немско- български пълен речник + PDF формат

Комуникация: Описание на пътешествия и типични дейности; Говорене за минали събития; Разказ как си прекарал деня/ уикенда в свързана последователност; Приятелски разговор - типични изрази; Писане на имейл; Изразяване на предпочитание.

Разбиране: Текстове и задачи за слушане и четене.  

Граматика: Неправилни глаголи - образуване на Partizip II; Образуване и употреба на Perfekt на неправилните глаголи със sein und haben; Образуване и употреба на Perfekt на правилни глаголи със sein. Предлогът mit с дателен падеж

Автоматизация на знанията - интерактивни упражнения за първично и вторично затвърждаване; Обобщителен табличен изглед на комуникативните и граматични аспекти; Списъци на неправилни глаголи и глаголи със sein и в PDF формат.

Учебни стратегии: Усвояване на начини за успешно учене.